Allmänna villkor

More Prints allmänna villkor

 

  1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan More Print Stockholm AB (nedan ”Leverantören”) och den kund (nedan ”Kunden”) som beställt en eller flera av Leverantörens produkter eller tjänster enligt vad som framgår nedan.

Leverantören och Kunden benämns nedan vad för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning på samtliga Leverantörens leveranser av produkter och tjänster till Kunden.

 

  1. Priser och betalningsvillkor

 Information om Leverantörens priser, produkter och tjänster återfinns på www.moreprint.se, nedan kallad Leverantörens Webbplats. För det fall Kunden har fått en offert eller har tillgång till Leverantörens affärssystem, framgår priserna där.

Samtliga priser är angivna exklusive moms. Priser avser tryckfärdigt digitalt underlag om inget annat anges. Eventuella kostnader för frakt och emballage tillkommer.

Leverantörens priser gäller tillsvidare och kan när som helst utan avisering ändras. Omständigheter som kan leda till prisändringar är valutakursändringar, råmaterialpriser skatter eller felskrivningar.

Vid betalning genom faktura ska betalning ske inom 30 dagar. Vid försenad betalning ska en påminnelseavgift om 50 SEK och dröjsmålsränta ränta utgå.

 

  1. Avvikelse på produkter

Samtliga produktbilder ska ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Nyansskillnader på tryckfärger kan uppstå vid olika trycktillfällen, samt på produktens material inom samma produktion eller vid olika ordrar.

Många av Leverantörens produkter trycks i CMYK-färger vilket kan medföra att en viss färgavvikelse kan förekomma.

För det fall Kund har en logotyp som ska bli tryckt i exakt rätt Pantone-färg ska Kund kontakta Leverantören innan tryck. För att få bättre färgmatchning mot Pantone bör Kund ha ett dokument med Pantone färgerna contra CMYK värdena för den önskade Pantone färgen. Kund bör vidare ha en kalibrerad skärm för att rätt färger ska visas.

Garantier för färgåtergivning eller färgmatchning mellan produkter tillverkade i olika material eller vid olika produktionstillfällen kan inte lämnas.

Risk för avfärgning finns vid användning och slitage av tryckta material under vissa förhållanden. Leverantören lämnar inga garantier eller ersättning gällande detta.

Vid tillverkning av produkter i elastiska material såsom exempelvis tyg kan storleken på den färdiga produkten variera med +- 5%. Ovan angivna gäller även isreklam.

Leverantören strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat för att Kunden ska bli nöjd.

 

4. Leveranstid och villkor

Leverantörens leveranstid framgår av orderbekräftelsen och varierar beroende på materialval och tillverkningsmetod. Leveranstid som anges i orderbekräftelsen är preliminär och beräknas efter tryckfärdigt digitalt underlag eller efter godkännande på korrektur lämnats. 

Har ingen leveranstid avtalats ska leverans äga rum när Leverantörens arbete är färdigt. 

Leveransvillkor-fritt Leverantörens produktion i Sollentuna. För det fall en försändelse går i retur på grund av felaktiga adressuppgifter eller liknande debiteras returfrakt. Eventuella merkostnader som uppstår till följd av felaktig transportinstruktion debiteras köparen. 

Leverantören ansvarar inte för eventuell leveransförsening som beror på att speditör inte håller sin vanliga leveranstid, vare sig vid leverans av material till Leverantören och/eller vid leverans av färdig produkt. 

Som beställare ansvarar du för att ange korrekta adressuppgifter samt att det finns någon att ta emot leveransen vardagar mellan klockan 08-17. 

Vid eventuella transportskador ska synliga skador antecknas på fraktsedeln vid mottagandet innan den kvitteras. Leverantören ansvarar inte för transportskador. 

Expressproduktion kan i de flesta fall erbjudas. För detta tillkommer en expressavgift. 

 

  1. Reklamation eller avbeställning av vara

Tryckta produkter kan enbart returneras vid en av Leverantören godkänd reklamation.

Eventuell reklamation ska ske inom 10 dagar från att leverans av vara skett, samt ska godkännas av Leverantören. Reklamerat gods får inte användas av Kund.

Vid en reklamation ska Kundens kontaktperson kontaktas eller ring Leverantören på 08-544 81 616.

Leverantörens ansvar för att rätta fel gäller dock inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet eller kostnader för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden; felet är av bagatellartad betydelse; eller Kunden inte reklamerat felet inom 10 dagar från det att produkten levererats

Avbeställning kan inte ske efter tryckfärdigt digitalt underlag eller godkännande av korrektur lämnats.

Vid avbeställning innan godkänt korrektur debiteras de kostnader som har uppkommit fram till dess att avbeställning skett.

Leverantören förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med detta avtal, vår integritetspolicy samt gällande lagstiftning.

Kunden samtycker till att Leverantören hanterar dennes personuppgifter i samband med att Kunden lämnar sina personuppgifter.

Leverantören kan komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, och e-postadress.

Syftet med att hantera dessa personuppgifter är att kunna fullgöra och administrera tjänsten samt för informations- och marknadsföringsändamål.

Personuppgifterna kommer att sparas så länge det uppfyller ändamålet med hanteringen.

Om Kunden önskar information om vilka uppgifter som registreras eller begära ändring av felaktig uppgift kan detta erhållas efter skriftlig begäran hos Leverantören på följande adress:

More Print Stockholm AB, Ormvägen 26 C, 192 55 Sollentuna.

 

6. Personuppgifter

Leverantören förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med detta avtal, vår integritetspolicy samt gällande lagstiftning. 

Kunden samtycker till att Leverantören hanterar dennes personuppgifter i samband med att Kunden lämnar sina personuppgifter. 

Leverantören kan komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, och e-postadress. 

Syftet med att hantera dessa personuppgifter är att kunna fullgöra och administrera tjänsten samt för informations- och marknadsföringsändamål. 

Personuppgifterna kommer att sparas så länge det uppfyller ändamålet med hanteringen. 

Om Kunden önskar information om vilka uppgifter som registreras eller begära ändring av felaktig uppgift kan detta erhållas efter skriftlig begäran hos Leverantören på följande adress: 

More Print Stockholm AB, Orrvägen 26 C, 192 55 Sollentuna. 

 

  1. Ansvar

 Leverantörens ansvar omfattar inte ren förmögenhetsskada, indirekt skada, skada mot tredjeman, eller följdskada som såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

Framställer inte Kunden skriftligt anspråk till Leverantören inom 10 dagar från att Kunden fick kännedom om felet är Leverantören fri från ansvar.

Leverantörens ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur dennes ansvarsförsäkring.

För det fall Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse har varit medvållande till skadan ska Leverantörens ansvar jämkas i motsvarande mån.

Leverantörens ansvar för fel är begränsat till vad som anges ovan i denna punkt.

 

  1. Immateriella rättigheter

 Samtliga immateriella rättigheter, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt, varumärken, bilder, videofilmer, design- och mönsterrättigheter, firmarättigheter, databasrättigheter samt know-how som (i) tillhandahålls eller annars görs tillgängliga för Kunden av Leverantören eller annan inom ramen för Tjänsterna eller (ii) annars uppkommit inom ramen för leveransen av Tjänsterna (”IPR”), inkluderande, men inte uteslutande, mjukvara, källkod, dokument, texter, bilder, skisser, mallar, layouter, designer, program, data, information, rapporter, matriser, definitioner avseende målgrupper och annan information är och förblir Leverantörens exklusiva egendom och får inte överlåtas till tredje part utan Leverantörens godkännande.

För det fall inget annat har avtalats kan Leverantören exponera produkter i olika marknadsföringssammanhang, exempelvis i nyhetsbrev, på webbsiten, i annonsering, i showroom samt på mässor.

För det fall Kund inte önskar exponera sina produkter i nyss angivna sammanhang ska detta meddelas skriftligen till Leverantören på:

info@moreprint.se

Leverantören tar inget ansvar för bildmaterial som är utanför Leverantörens kontroll eller eventuell skada som exponeringen medfört.

 

  1. Force Majeure

Leverantören är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Parten inte rimligen kunnat förutse eller råda över.

Som befriande omständighet ska bl. a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

 

  1. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Uppstår en tvist ska i första hand parterna försöka komma överens. Kan parterna inte enas kan Kunden göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för det. I annat fall ska tvister som uppstår i anledning av detta Avtal avgöras i allmän domstol av tingsrätt som första instans.