More Print Integritetspolicy

Integritetspolicy för More Print AB

1. Inledning
På More Print AB (nedan More Print) behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, när du beställer en tjänst eller produkt av oss.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande Dataskyddsförordningen, GDPR. Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dessa
Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster och produkter till dig. När du använder våra tjänster eller köper produkter hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, på telefon, mail eller då du besöker oss personligen och då lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

De uppgifter vi kan komma att samla in är namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress, personnummer och organisationsnummer.

Om du har köpt en tjänst eller produkt av oss sparar vi betalningsunderlag som kredit- och betalkortsdata, fakturainformation samt bankkontonummer.

 3. Lagliga grunderna för vår hantering
Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig som registrerad, att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

4. Varför vi använder dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra produkter och tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra kundundersökningar samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden.

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring eller för att förhindra missbruk av en tjänst.

Vi kan även hantera personuppgifter om det anses vara berättigat intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse eller behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, vilket motiverar lagring av dina uppgifter.

Baserat på denna intresseavvägning kan dina kontaktuppgifter inhämtas från publikt tillgängliga platser (såsom exempelvis ditt företags hemsida).

Vi kan också komma att samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i service- och orderrelaterad kommunikation och aktiviteter.

Genom cookies kan vi spara din webbinställning för att skapa en personlig användarupplevelse och för att kunna rikta relevanta erbjudanden till dig.

5. Vilka får ta del av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part eller våra utvalda underleverantörer.

För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer, såsom betal- och kreditbolag.

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas. Om ett kundförhållande upprättas och en tjänst har slutförts kommer vi att bevara dina personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av behandling.

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

Personuppgifter som hanteras under en rekryteringsprocess lagras till och med att rekryteringen är avslutad. För det fall ett anställningsförhållande uppstår kommer personuppgifterna att sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med hanteringen.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Våra anställda har noggranna instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter.

Vidare garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom användning av brandväggar och andra system som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina personuppgifter.

8.  Vilka är dina rättigheter
I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter, be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga, begära att dina personuppgifter raderas, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot viss behandling av personuppgifter,

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller annan lagstiftning.

Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

Om du vill begära någon av ovan rättigheter, vänligen skicka en undertecknad begäran inklusive kopia på id-handling per post till: More Print Stockholm AB, Orrvägen 26 C, 192 55 Sollentuna.

9. Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet
Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor.

Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

10. Om denna integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-11-01.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

11. Hur du kontaktar oss
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: More Print Stockholm AB, Att: Lina Lundgren, info@moreprint.se, tel: 08-544 816 .